Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, Sepang Test
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, Sepang Test