John Hopkins on his tough season with Suzuki - Video interview