Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Yuki TAKAHASHI interview after the race

  • 06 April |
  • Suzuka |
  • Japan