Bautista, Simoncelli and Kallio on the podium at Estoril (250cc)
Bautista, Simoncelli and Kallio on the podium at Estoril (250cc)