Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, SPA FP3
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, SPA FP3