Kallio, Talmacsi, Pasini: Candidates for the throne