Takahashi, Okada, Idemitsu Honda Team Asia - Tokyo
Takahashi, Okada, Idemitsu Honda Team Asia - Tokyo