Tetsuta Nagashima, Teluru Team JiR Webike, FRA WUP
Tetsuta Nagashima, Teluru Team JiR Webike, FRA WUP