Yuki Takahashi, Honda Asia Team Tady
Yuki Takahashi, Honda Asia Team Tady
Tags: 2013Moto2