Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, SPA FP2
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, SPA FP2