Azlan Shah, IDEMITSU Honda Team Asia, NED FP2
Azlan Shah, IDEMITSU Honda Team Asia, NED FP2