Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, GER FP2
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, GER FP2