Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, GER Q1
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, GER Q1