Kallio, Talmacsio, Pasini: Candidatos ao trono (English Version)