Toni Eías on the podium at Indianapolis
Toni Eías on the podium at Indianapolis