Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, ARG RACE
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar, ARG RACE